Skip to main content

Czynności Notarialne

Przeprowadzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone kontaktem z notariuszem lub pracownikami kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają być wykonane oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do notariusza wcześniej, czyli przed umówionym terminem jej dokonania. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności. Dokumenty powinny być złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy z 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Staranne przygotowanie przy zachowaniu przedstawionych zasad daje gwarancję, że planowana czynność będzie spełniała oczekiwania klientów.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne (w tym umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, działu spadku, umowy spółki, pełnomocnictwa, umowy majątkowe małżeńskie, testamenty wraz z rejestracją w Rejestrze Testamentów);
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (rejestrowane w Rejestrze Aktów Poświadczenie Dziedziczenia);
 • sporządza poświadczenia, w tym poświadczenia:
  – własnoręczność podpisu;
  – zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  – daty okazania dokumentu;
  – pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. – to mają byc podpunkty
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły, w tym protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.